مرکز ملی دیالوگ و ترقی

مرکز ملی دیالوگ و ترقی یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی بوده،‌ دفتر مرکزی آن در شهر کابل مستقر میباشد. اساسا فرضیه چنین است که به منظور ایجاد نظام دولتی مردمی پایدار وهمه شمول در جوامع چند قومی و جنگزده به یک جامعه مدنی آگاه، فعال و شامل ضرورت است تا باشد که انتقال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراگیر به این جهت درست تسهیل گردد

نشریات

Neutrality in Afghanistan’s Foreign Policy

Afghanistan – Challenges and Prospects

Reducing child labour in Panama: an impact evaluation

مرکز ملی دیالوگ و ترقی

مرکز ملی دیالوگ و ترقی یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی بوده،‌ دفتر مرکزی آن در شهر کابل مستقر میباشد. اساسا فرضیه چنین است که به منظور ایجاد نظام دولتی مردمی پایدار وهمه شمول در جوامع چند قومی و جنگزده به یک جامعه مدنی آگاه، فعال و شامل ضرورت است تا باشد که انتقال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراگیر به این جهت درست تسهیل گردد.
پس از چهار دهه انقلاب، شورش، آشفتگی و هرج و مرج، افغانستان یک سری تغییرات اجتماعی و سیاسی از بالا به پایین، مشمول افراطی ترین رژیم ها را تجربه کرده است. با این حال حوادثی که در خلال هزاره جدید اتفاق افتاده، فرصت بی سابقه ای برای ایجاد یک دولت موثر و مدرن را در افغانستان مساعد نمود

ماموریت

مرکز ملی دیالوگ و ترقی برای پاسخ دهی و ارایه راه کار های علمی و عملی برای مسائل عمده اجتماعی-اقتصادی و سیاسی افغانستان از طریق تحقیق، تحلیل،‌ گفتگو و ارایه طرح های عملی به سیاست گذاران عامه فعالیت نموده؛ با ارجگذاری بر سنت ها و ارزش های والای اسلامی و فرهنگی مردم ما، برای ترویج و تقویت دولت و جامعه عادلانه، فراگیر، مرفه، مدرن و پیشرفته تلاش میورزد

دیدگاه

مرکز ملی دیالوگ و ترقی یک نهاد نخبه تحقیقی، تحلیلی و گفتگو برای مسائل عمده اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی در کشور میباشد

محفل افتتاحیه

ایجاد یک مرکز تحقیق و تحلیل مستقل، متعهد، صالح و حرفه ای در این مرحله ی زمانی برای توضیح علل اساسی مشکلات عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نیاز مبرم است. مرکز ملی دیالوگ و ترقی دقیقا تلاش دارد تا همین خلای موجوده را پر میکند

رسانه

به ما پیام بفرستید